Condicions generals

 

 

1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.


Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen l'accés i l'ús de l'adreça URL http://www.aceitedegustus.es, o http://www.olidegustus.com (d'ara endavant la web), titularitat de LA COOPERATIVA dE LA GRANADELLA, la raó social és Plaça Joan Perucho, 4, 25177 la Granadella, Lleida, Spain, i correu electrònic:  facturacio @aceitedegustus.es, i, d'altra banda, la persona física o jurídica, d'ara endavant l'USUARI, que accedeix a la pàgina per informar-se i fer ús dels serveis oferts a través del web.


Mitjançant la utilització d'aquesta web l'usuari accepta expressament totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com totes aquelles condicions particulars recollides per a la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar les presents Condicions Generals d'Ús, s'haurà d'abstenir d'accedir i / o utilitzar els serveis i / o continguts oferts per LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA.
2. OBJECTE DELS SERVEIS OFERTS.


LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA, és una entitat mercantil l'activitat principal consisteix en la distribució i comercialització de l'oli d'oliva degustus, i que a través del web http://www.aceitedegustus.es, o http://www.olidegustus.com ofereix informació sobre les activitats de la mateixa i els seus productes.


A través del web http://www.aceitedegustus.es, o http://www.olidegustus.com, LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA possibilita a l'USUARI l'accés i la utilització dels diversos serveis i continguts posats a disposició d'aquests per la mateixa empresa, i / o per tercers. Les presents condicions generals d'ús regulen l'ús genèric de la web per part de l'USUARI. L'USUARI tindrà la possibilitat de visualitzar i imprimir les esmentades condicions.
3. MODIFICACIONS.


LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web, així com a limitar o cancel · lar els termes i condicions generals aplicables al website.


LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda al seu lloc web, oa la seva configuració o presentació. LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, comprensible i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si s'escau, arreglar-los. No obstant això, COOPERATIVA DE LA GRANADELLA no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.
4. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB. 

El web http://www.aceitedegustus.es, o http://www.olidegustus.com. pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. No obstant això, perquè se li puguin prestar determinats serveis a través del web, caldrà que l'usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui, i en cas que l'USUARI no ompli tots els camps assenyalats amb un asterisc com a obligatoris, lA COOPERATIVA dE lA GRANADELLA es reserva el dret a no prestar-li el servei de què es tracti. L'USUARI garanteix l'autenticitat de les dades comunicades, i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Els dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb el que disposa la Normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, havent de consultar prèviament la nostra Política de Protecció de Dades.

 

El web http://www.aceitedegustus.es, o http://www.olidegustus.com. pot ser visitada per qualsevol USUARI de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. No obstant això, perquè se li puguin prestar determinats serveis a través del web, caldrà que l'usuari ompli un formulari amb les dades i informació que se li indiqui, i en cas que l'USUARI no ompli tots els camps assenyalats amb un asterisc com a obligatoris, LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA es reserva el dret a no prestar-li el servei de què es tracti. L'USUARI garanteix l'autenticitat de les dades comunicades, i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Els dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb el que disposa la Normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, havent de consultar prèviament la nostra Política de Protecció de Dades.

 

4.1. - Requisits tècnics d'accés


Per accedir a la web, l'USUARI ha de tenir un accés a la Xarxa Internet, abonar les tarifes d'accés i connexió corresponents i tenir l'equip i els sistemes informàtics necessaris per realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat al efecte (ordinador PC o compatible, telèfon, etc.) i un mòdem o un altre dispositiu d'accés anàleg o similar. El correcte accés i ús de determinats continguts i serveis de la web impliquen la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d'ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal · lació anirà a càrrec de l'USUARI, declinant LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA qualsevol tipus de responsabilitat que se'n pogués derivar. En aquest sentit, per poder accedir a determinats continguts multimèdia, l'USUARI ha de tenir un ample de banda mínim de 256Kb / s, declinant LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA qualsevol responsabilitat pel mal funcionament dels continguts multimèdia per les fluctuacions en l'ample de banda de la connexió a Internet de l'Usuari.


4.2 - Obligació de fer un ús correcte de la web, Serveis i Continguts


a) L'usuari: L'usuari es compromet a utilitzar el web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic i aquestes Condicions Generals. S'obliga a usar la web, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:

 

- Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, a menys que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 

Suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure els Continguts.

 

Així mateix l'Usuari s'obliga a, en cas que li siguin facilitades per LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA contrasenyes per l'accés a determinades parts o serveis de la web, custodiar diligentment, mantenir-les en secret, ia assumir les conseqüències o perjudicis econòmics soferts per la falta de diligència de la custòdia de les mateixes.


b) La Web: LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA, no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic del Usuari.


4.3 - Denegació i retirada de l'accés a la Web i / o Serveis:


LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al Web i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells USUARIS que incompleixin aquestes Condicions Generals.


4.4 - Ús dels Serveis oferts en la web de LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA de conformitat amb la Política de Publicitat no Consentida regulada en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE):


La política de LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre. En els supòsits d'enviaments publicitaris per part de LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA als USUARIS es remetrà amb la paraula "publicitat" per no induir a error. Si no voleu rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem sempre un mecanisme fàcil i senzill per indicar-nos-així.


L'USUARI i LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA s'obliguen a fer un ús dels Serveis conforme a la Política de Publicitat no Consentida, i en particular, es comprometen a No enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats. Les persones perjudicades per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho a LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA remetent un missatge al compte de correu:  facturacio@aceitedegustus.es
5. RESPONSABILITATS.


a) LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA no es farà responsable, directament ni subsidiàriament de:


•  La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del web.


•  La informació introduïda per usuaris, col·laboradors i terceres persones.


•  Els danys que puguin causar en els equips de l'usuari per la utilització de la web.


• L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats o l'ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.


•  La infracció dels drets de propietat intel · lectual i industrial, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de totes altres naturaleses pertanyents a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.


•  Els enllaços i hipertext (com ara enllaços, bàners o botons entre d'altres) que possibilitin, a través del web site http://www.aceitedegustus.es accedir a l'USUARI a llocs web, prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de LA COOPERATIVA dE lA GRANADELLA, i aquesta no serà responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació.


b) De l'USUARI:


•  LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA no es farà responsable de la realització, per part de l'USUARI, de qualsevol tipus d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i / o perjudicial.


 


6. MENORS D'EDAT.


Queda prohibit l'accés i ús de la web als menors d'edat. Els formularis continguts a la web no van dirigits a persones menors d'edat, LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA estableix un mètode de bloqueig de registre a aquelles persones menors de 18 anys, i no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades pel USUARI. LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA recorda als usuaris majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar quins serveis i / o continguts són o no apropiats per a l'edat d'aquests últims. LA COOPERATIVA DE LA GRANADELLA els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis.
7. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.


Qualsevol reclamació o disputa serà tractat amb la màxima serietat i s'intentarà resoldre com més aviat millor. Però si es donés el cas de litigi, els clients hauran de contactar amb el venedor per intentar solucionar el problema d'una manera amigable. Si encara així no s'arribés a un acord, els Jutjats i Tribunals de Lleida, tindran l'última paraula sobre el possible litigi.


Les presents condicions estan redactades en castellà i català, i es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la web, les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de Lleida capital (Espanya).