Política de privadesa

PRIVACITAT

 

1. shop-tecnocampus té una preocupació especial per la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels seus clients.

 

2. En el moment que un client es registra al servidor segur de shop-tecnocampus o fa una comanda, les seves dades personals i les relatives a la forma de pagament s’incorporen a la base de dades de shop-tecnocampus, que únicament s’utilitzen per tramitar la comanda.

 

3. Shop-tecnocampus assegura la confidencialitat de les dades aportades pels clients i garanteix que en cap cas no seran cedides a altres empreses.

 

 

 

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES: LOPD

 

1. En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial Decret que aprova el reglament de desenvolupament d’aquesta llei, les dades personals dels usuaris recollides per mitjà d’aquest formulari es tractaran i s'incorporaran al fitxer titularitat d’EMEDE denominat shop-tecnocampus, que seran gestionats per EMEDE S.L B58624180 per desenvolupar correctament el servei. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a info@shop.upf.edu.

 

2. Per això, una de les principals preocupacions dels usuaris d’Internet és la seguretat de les dades a la xarxa. S’entén per transacció de comerç electrònic el procés d’establiment  d'un acord comercial que inclou el contacte entre dues parts: client i empresa. 

 

3. Els aspectes que ha de reunir tota transacció comercial són:

 

–L'autenticació, que garanteix la personalitat jurídica o física amb què ens comuniquem.

 

–La integritat, és a dir, el fet que el contingut de la comunicació entre dues parts no pugui ser modificat. 

 

–La confidencialitat, que consisteix a garantir que cap persona no autoritzada pugui conèixer el contingut de les comunicacions originades per la transacció.

 

 

 

PROCÉS DE COMPRA A shop-tecnocampus

 

A continuació es descriuen els processos que intervenen en la compra a través del servidor shop-tecnocampus

 

1. Registre de clients

 

El client es registra emplenant un formulari amb les seves dades personals i donant-se d'alta en el sistema amb un nom d'usuari i una clau determinada per ell mateix. Aquest procés implica la tramesa de les dades, que es duu a terme de manera segura mitjançant un sistema avançat de seguretat SSL (Secure Socket Layer). 

 

La majoria de navegadors accepten l’SSL, però davant de qualsevol dubte adreceu-vos al vostre proveïdor d'accés a Internet. 

 

En fer una transacció que impliqui intercanvi d'informació confidencial, s'accedeix automàticament a la zona segura del servidor i s’indica aquesta circumstància mitjançant la visualització d'una URL del tipus https://www.shop.shop-tecnocampus/ al navegador amb una icona en forma de cadenat tancat. 

 


2. Cistell

 

El client navega per shop-tecnocampus i incorpora al seu cistell els articles que vol comprar.

 

Les cookies són petits fragments d'informació que shop-tecnocampus necessita per conèixer els interessos dels seus clients i que no contenen cap tipus d'informació personal.

 

La majoria dels navegadors accepten automàticament les cookies, però també és possible configurar-los perquè no les acceptin. En aquest cas es podrà navegar per shop-tecnocampus, però potser no es tindrà  accés a algunes funcions que la plataforma ofereix. 

 


3. Tramitació de la comanda

 

Una vegada finalitzat el procés de selecció d'articles, es passa a l'apartat de confirmació de la comanda, en el qual se sol·licita al client que s'identifiqui, si ja s’ha registrat anteriorment, o en cas contrari se li demana que es registri.

 

Quan el client està registrat, les seves dades personals estan allotjades al servidor segur shop-tecnocampus gestionades per EMEDE i no viatgen per la xarxa.

 

Aquesta fase es duu a terme de manera totalment segura, pel fet d’estar integrada dins del servidor segur shop-tecnocampus gestionat per EMEDE.

 

 

 

RECOMANACIONS I PRECAUCIONS

 

Aquestes són algunes de les precaucions que s’aconsellen als clients shop-tecnocampus:

 

1. No facilitar a ningú el nom d'usuari ni la contrasenya.

 

2. No apuntar aquesta informació a llocs a què es pugui accedir fàcilment: ordinador, agenda...

 

3. Utilitzar sempre el sistema de seguretat SSL proporcionat per shop-tecnocampus.

 

4. Desconnectar sempre la sessió del navegador després d'haver accedit a una zona de seguretat o d'haver introduït al sistema un nom d'usuari o contrasenya.

 

 

 

DADES DEL CLIENT

 

Registre, modificació, política de seguretat i confidencialitat 

 

1. Per fer les compres a shop-tecnocampus o per accedir a determinats serveis, cal registrar les dades personals i triar una contrasenya, que permetrà entrar a totes les zones que requereixen una identificació prèvia. 

 

2. Això evitarà que, en endavant, s’hagi de tornar a emplenar aquestes dades. 

 

3. En el moment en què algú es registri en el servidor segur shop-tecnocampus o es faci una comanda, les dades personals dels usuaris són incorporades a la base de dades shop-tecnocampus  i s’utilitzen únicament per tramitar la comanda.

 

4. En qualsevol moment es poden modificar les dades efectuals registre de client (canvi de domicili, telèfon...) o sol·licitant el recordatori de la contrasenya. 

 

5. Conforme a la garantia de seguretat i confidencialitat shop-tecnocampus, shop-tecnocampus està especialment interessada a oferir als seus clients el nivell de seguretat més alt i a protegir la confidencialitat de les seves dades. 

 

6. Per això, les transaccions comercials es fan en un entorn de servidor segur sota un protocol SSL (Secure Socket Layer) i totes les comunicacions es transmeten encriptades amb un xifratge de 128 bits, que assegura el nivell més elevat de protecció a les comunicacions.

 

7. Si en algun moment es produeixen problemes per accedir a alguna part de la web shop-tecnocampus, pot ser a causa del model o versió del navegador o de la manera com estan configurades les opcions. 

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, els clients shop-tecnocampus poden exercir tothora els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a través del formulari d’ “Informació de contacte”.